Yoga Day celebration 2017

Vidya Pratishthan’s Someshwar English Medium School has taken up yoga activity on the occasion of Third International Yoga Day .